Zapisz się do newslettera już dziś!

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do
danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia
usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania
danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i
dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.
Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa
zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 Definicje

 Serwis – serwis internetowy „ELOCO” działający pod adresem https://www.eloco.pl/
 Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub
usługobiorców współpracujących z Administratorem
 Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem
Danych (dalej Administrator) jest firma „Loco Kinga Drewnowska”, prowadząca
działalność pod adresem: Polska woj. PODLASKIE, pow. kolneński, gm. Kolno, miejsc. Kolno
18-500, ul. Wojska Polskiego nr 67, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP):
7181974932 REGON 386876859 świadcząca usługi drogą elektroniczną za
pośrednictwem Serwisu
 Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą
elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem
którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych
na Urządzeniu Użytkownika
 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i
nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej
 Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie;
 Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych
osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
 Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy
aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej,

zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się
 Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne,
świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie
oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie
dotyczących jej danych osobowych
 Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa
prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia,
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do
danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych
 Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie
można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia
dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są
przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi
uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej
 Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych,
który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub
powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy
kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

 Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika
przez system teleinformatyczny Serwisu
 Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika
przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów
zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika
zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i
zainstalowane w Serwisie
 Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika
przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są
usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez
Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po
zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest
ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

 Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania,
odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu
Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy
przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z
Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał

Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na
Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także
praktycznie niemożliwe.
 Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne
dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących
zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z
którego korzysta Użytkownik.
 Cookie zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu
weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników.
Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących
od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz
zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty,
pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności
na tyle na ile pozwala na to prawo.
 Kontrola plików Cookie
o Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia
dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików
Cookies przez każdą witrynę internetową
o Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej
pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za
pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

 Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje środki techniczne w
celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy
jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu
stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za
przechwycenie tych danych, podanie przez Użytkownika haseł, loginów osobom
trzecim, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej
lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego
oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie
Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami
powinni stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z internetu.
 Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, że dokonuje
wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez
Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie
z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że
dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich
utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i
organizacyjnych.
 Przechowywanie haseł – Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w
zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym
zakresie.

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
 Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
 Umożliwienie Logowania do serwisu
 Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych
 Usługi serwowania reklam
 Usługi afiliacyjne
 Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze
itp.)

 Serwowanie usług multimedialnych
 Świadczenie usług społecznościowych

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z
następujących celów::
 Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Sklepie i funkcjonalności z nim
związanych
 Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
 Usługi komentowania / polubienia w Sklepie bez konieczności rejestrowania się
 Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem
oraz ochrony danych
 Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
 Przetwarzanie danych osobowych Klientów w celu realizacji i składania zamówień (w
tym dane zawarte w receptach oraz zdjęcia recept), w tym dostarczenia towarów oraz
wystawienia faktur
 Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu wypełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa, np. dotyczących rachunkowości lub podatków.
 Prowadzenie statystyk
 Remarketing
 Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników
 Obsługi programów afiliacyjnych
 Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów,
którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w
ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies
jakie mogą być używane przez poszczególne witryny Prowadzenie statystyk:
Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te
mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel
przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.
§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i
anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w
trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.
Anonimowe dane gromadzone automatycznie:
 Adres IP
 Typ przeglądarki
 Rozdzielczość ekranu
 Przybliżona lokalizacja
 Otwierane podstrony serwisu

 Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 Rodzaj systemu operacyjnego
 Adres poprzedniej podstrony
 Adres strony odsyłającej
 Język przeglądarki
 Prędkość łącza internetowego
 Dostawca usług internetowych
Dane gromadzone w celu realizacji zamówienia, założenia konta w Sklepie podczas
rejestracji:
 Imię / nazwisko / pseudonim
 Login
 Adres e-mail
 Adres IP (zbierane automatycznie)
 Adres zamieszkania
 Adres dostawy
 Numer telefonu
Bez podania powyższych danych nie jesteśmy wstanie zawrzeć umowy.
Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter (W każdej chwili możesz
zrezygnować z subskrypcji)
 Imię / nazwisko / pseudonim
 Adres e-mail
 Adres IP (zbierane automatycznie)
Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies.
Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług
statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie
 Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez
Użytkowników jest Administrator.
 Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani
odsprzedawane podmiotom trzecim.
Dostęp do tych danych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty
zewnętrzne, z którymi Administrator zawarł umowę o przetwarzaniu danych osobowych.
Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych)
mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych
do prowadzenia serwisu tj.:
 Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla
Administratora
 Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera
Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Newsletter

Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego
Mailchamp . Dane wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są przekazywane,
przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego usługodawcy.
Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez
zgody Administratora.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów
Dedykowanych
Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy
hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – OVH sp. z o.o.

Koszyk0
Brak produktów w koszyku
Kontynuuj zakupy
0